De oprichting van MUNDus:

MUNDus reizen werd opgericht vanuit een al ruim een halve eeuw durende vriendschap en een gezamenlijke belangstelling voor volkeren, geschiedenis, archeologie en culturele ontwikkeling. Het initiatief is geboren uit onze ontmoeting. Wij menen met deze reisorganisatie een vorm te hebben gevonden, waarin onze capaciteiten en idealen verwezenlijkt kunnen worden.
Als logo is gekozen voor de afbeelding van een munt, waarop de bij - het symbool van Artemis en het antieke Efeze - zichtbaar is. Het bijenvolk schenkt de mens niet alleen kostbaarheden als honing en was, de bij vertegenwoordigt de wijsheid, die als heilzame zonnekracht in de wereld werkt. De hiërarchische ordening in het bijenvolk, waarin iedere bij zich voegt in dienst van het leven en de vruchtbaarheid, kan een voorbeeld zijn voor de toekomstige mens, die werken wil aan de voortzetting van de cultuur.

In dit kader besteden wij tijdens onze reizen door Anatolië veel aandacht aan de menselijke ontwikkelingsweg in de ruimste zin van het woord. Wij kruisen het pad van historische grootheden zoals Alexander de Grote en Paulus. Wij bezoeken antieke orakelplaatsen, mysterietempels, prehistorische grotten, steden en burchten en wij proberen temidden van de soms schamele, maar altijd pittoreske ruïnes, een voorstelling op te roepen van de vroegere omstandigheden. Met behulp van de mythologie verdiepen wij ons in de bewustzijnstoestanden van bekende en minder bekende volkeren, die in AnatoliŽ hun sporen hebben achtergelaten. In de verhalen komen de archeologische resten tot leven.....

- Het bouwen van een tempel en het stichten van een stad ging in de tijd van Alexander de Grote (356 Ė 323) gepaard met cultische handelingen. Alexander de Grote, de wegbereider van de kosmopolitische persoonlijkheidscultuur, streefde ernaar de zelfstandige persoonlijkheid een plaats te geven in de wereldgeschiedenis; hij schiep daartoe de stad Alexandrië in de Nijl-delta. Deze soevereine stad was bedoeld als, een gewijde plaats, een in zichzelf besloten ruimte, waar de sleutel tot individuele ontwikkeling bewaard werd. In Alexandrië werd daadwerkelijk de grondslag gelegd voor onze moderne universiteiten en daar gold voor het eerst het principe van kennis voor iedereen.

pagina 4 -->